Miljö


Induktion klarar miljökraven

Kaisens induktionsarmaturer klarar EU:s nya ekodesigndirektiv och utfasningen av de ljuskällor som skall bort under en 8-årsperiod. Inom det svenska Miljödepartementet ser man idag Induktionsljus (LVD), som en av de två tekniker som kommer att dominera Europas framtida ljusbild. Kaisen Europe AB kommer under 2015 även att införa en återtagargaranti för uttjänta armaturer. mer info finns under www.kaiseneu.com/miljo

Miljö och hälsa är våra viktigaste hörnstenar. Därför ställer vi krav på våra producenter och vidtar nödvändiga interna grepp för ett optimalt miljö- och hälsomål. Företaget samarbetar i högsta utsträckning med leverantörer som vill vända utvecklingen mot ett mer uthålligt samhälle, där alla tar sitt ansvar. Vårt grundkrav är att uppfylla producentansvaret. Kaisen Europe AB är också anslutet till REPA.